Contact logo - English and Welsh
National Lottery Community Fund log

Information Officer, Wales | Swyddog Gwybodaeth, Cymru

 

More information about the role

Information Officer, Wales

Contract:  Fixed Term Contract until 22 April 2027

Hours: 21 hours per week

Salary: : £31,364 pro rata

Location: Home-based, Wales

We’re hiring!

Contact is the UK charity for families with disabled children. Charity number 284912 (England and Wales). We support families, bring families together and help families take action for others – whatever their child’s disability or medical condition. We firmly believe that with the right support, families with disabled children can overcome the challenges they face, take control of their futures and focus on what matters: being together and growing together. 

Thanks to funding from the National Lottery Community Fund, we’ve got a fantastic opportunity for someone passionate about working with us to make a real difference to families caring for children with additional needs in Wales.

Your role

In this part-time, home-based role, as our new information officer, you’ll be providing vital information and support to families with disabled children in Wales, helping them adapt and recover from the Cost-of-Living Crisis and Pandemic as part of our new Building Resilience Project, across different regions of Wales.

What we’re looking for

How to apply

Please return a completed application form along with an equal opportunities monitoring form (downloadable as part of the job pack) by the date stated below to: recruitment@contact.org.uk

The role is home-based and can be done from anywhere in Wales, but we have a preference for candidates living in the following counties; Wrexham, Flintshire, Denbighshire, Conwy, Gwynedd, Powys, Newport, Monmouthshire, and Cardiff.

Important dates

Closing date:    Sunday 7 July 2024 at 23:59
Interview date: Tuesday 16 July 2024

Swyddog Gwybodaeth, Cymru

Cyflog: £31,364 pro rata

Oriau: 21 awr yr wythnos

Contract: Contract tymor penodol – 22 Ebrill 2027

Lleoliad: Gweithio o gartref, Cymru

Rydym yn recriwtio!

Contact yw’r elusen yn y DU i deuluoedd sydd â phlant anabl. Rhif elusen 284912 (Cymru a Lloegr). Rydym yn cefnogi teuluoedd, yn dod â theuluoedd at ei gilydd ac yn helpu teuluoedd i weithredu dros eraill – beth bynnag fo anabledd neu gyflwr meddygol eu plentyn. O gael y cymorth iawn, credwn yn gryf y gall teuluoedd sydd â phlant anabl oresgyn yr heriau sy’n eu hwynebu, cymryd rheolaeth ar eu dyfodol a chanolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig: bod gyda’i gilydd a thyfu gyda’i gilydd.

Gydag arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, dyma gyfle gwych i rywun sydd yn frwdfrydig am weithio gyda ni i wneud gwir wahaniaeth i deuluoedd sy’n gofalu am blant sydd ag anghenion ychwanegol yng Nghymru.

Eich rôl chi

Byddwch chi, ein swyddog gwybodaeth newydd, yn gweithio’n rhan amser ac o’ch cartref i ddarparu gwybodaeth a chymorth hanfodol i deuluoedd sydd â phlant anabl yng Nghymru. Byddwch yn eu helpu i addasu a dod dros yr Argyfwng Costau Byw a’r Pandemig, yn rhan o’n Prosiect Datblygu Gwytnwch newydd, ar draws gwahanol ranbarthau yng Nghymru.

Yr hyn yr ydym ni’n chwilio amdano

Mwy o wybodaeth

Cewch fwy o wybodaeth am beth fydd y swydd hon yn ei olygu yn y pecyn swydd

Gellir gwneud y rôl hon o gartref o unrhyw le yng Nghymru, ond byddai’n well gennym ymgeiswyr sy’n byw yn y siroedd hyn: Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd, Powys, Casnewydd, Sir Fynwy a Chaerdydd.

Croesewir ceisiadau gan rieni sy’n ofalwyr sydd â phrofiad o ofalu am blentyn sydd ag anabledd neu gyflwr meddygol ac sydd eisiau camu’n ôl i gyflogaeth am dâl.

Sut i wneud cais

Cwblhewch ffurflen gais a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal (gellir lawrlwytho yn rhan o’r pecyn swydd) a’u hanfon erbyn y dyddiad a nodir isod i: recruitment@contact.org.uk

Dyddiadau pwysig

Dyddiad cau: 07.07.2024 at 23:59
Dyddiad cyfweld: 16.07.2024