Contact Wales launches three year Building Resilience project

3 mins read

Thursday 11 July 2024

Tags: building resilience, contact wales, contact cymru, cost of living, pandemic

National Lottery Wales / Cymru logo with the text "Cronfa Gymunedol / Community Fund"

Contact Wales has secured a half-million-pound award from the National Lottery Community Fund to deliver our new project, Building Resilience.

The funding, totalling £498,712 and spread over three years, will enable us to help families with disabled children in Wales adapt and recover from the cost-of-living crisis and the pandemic by building resilience, improving confidence, and providing complex support.

Launching in Summer 2024, the project aims to reach over 10,000 families across Wales by providing both online and face-to-face support in partnership with Welfare Rights and Citizen Advice. It will focus on understanding the unique needs of each family and delivering tailored support, ensuring that families get the help they need whatever their circumstances.

“We are delighted to have secured such a large award and grateful to the National Lottery Community Fund for their generous support,” said Katherine Wyke, Wales Manager. “This funding will allow us to deliver tiered support to families across North, Mid, and South Wales, helping them navigate these challenging times and create lasting positive change.”

For more information about our work in Wales, please visit our Contact Cymru page. 

Contact Cymru yn lansio prosiect ‘Datblygu Gwytnwch’ newydd dros dair blynedd yng Nghymru

Mae Contact Cymru wedi llwyddo i gael dyfarniad o hanner miliwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno ein prosiect newydd, Datblygu Gwytnwch.  

Gyda’r arian hwn, sy’n gyfanswm o £498,712 ar draws tair blynedd, gallwn gynnig mwy o gymorth i deuluoedd plant anabl ledled Cymru, a helpu rhieni sy’n ofalwyr i addasu a dod dros effeithiau’r argyfwng costau byw a’r pandemig.

Bydd y prosiect yn cychwyn yn yr Haf 2024 a’r bwriad yw cyrraedd dros 10,000 o deuluoedd drwy roi cymorth iddynt ar-lein ac wyneb yn wyneb, ar y cyd â Hawliau Lles a Cyngor ar Bopeth. Bydd yn canolbwyntio ar ddeall anghenion unigryw pob teulu a darparu cyngor a gwybodaeth benodol, i sicrhau bod teuluoedd yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt beth bynnag fo’u hamgylchiadau.

“Yr ydym yn falch o fod wedi cael dyfarniad mor fawr, ac yn ddiolchgar i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am eu cymorth hael,” yn ôl Katherine Wyke, Rheolwr Cymru. “Gyda’r arian hwn, gallwn gynnal mwy o ddigwyddiadau, adnoddau, sesiynau a gweithdai i deuluoedd sydd â phlant anabl ar draws y Gogledd, y Canolbarth a’r De, a’u helpu i ddod dros y cyfnod heriol hwn drwy ddatblygu gwytnwch, magu hyder a rhoi cymorth cymhleth.”

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, ewch ar dudalen Contact Cymru.